Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 74Wszystkich: 664807

Atrybuty kolumn

Technikum » SBD » SQL » Język definiowania danych » Atrybuty kolumn

 

Każda kolumna tabeli może mieć zdefiniowane za pomocą atrybutów ograniczenia, które określają, jakie dane mogą zostać w niej zapisane. Ograniczenia dotyczące kolumn mogą być definiowane w trakcie tworzenia tabeli lub w trakcie jej modyfikowania.

 

PRIMARY KEY

Klucz podstawowy (Primary Key) to kolumna lub kombinacja kolumn, które w sposób jednoznaczny definiują wiersz w tabeli.

Do określenia, która kolumna tabeli będzie kluczem podstawowym, stosuje się atrybut PRIMARY KEY. Kolumna z tym atrybutem jest unikatowa i automatycznie indeksowana.

Przykład
Definiowanie klucza podstawowego podczas tworzenia tabeli Zamowienia:

 

NOT NULL

Atrybut NOT NULL oznacza, że w kolumnie nie mogą wystąpić wartości puste. Aby zabronić wstawiania do kolumny wartości NULL, podczas tworzenia tabeli należy po nazwie kolumny wpisać NOT NULL. Można również jawnie zezwolić na wprowadzanie do kolumny wartości NULL, wpisując po jej nazwie słowo NULL.

Przykład
Blokowanie wartości NULL podczas tworzenia tabeli Ksiazki:

 

 


IDENTITY

Atrybut IDENTITY oznacza automatyczny wzrost wartości w kolumnie, dla której został zdefiniowany. Na przykład IDENTITY( 1 , 1 ) oznacza wzrost wartości kolumny o 1, począwszy od wartości 1. Niemożliwe jest nadawanie atrybutu IDENTITY  istniejącej kolumnie.

Przykład
Definiowanie ograniczeń dla kolumn podczas tworzenia tabeli Autor:

 

DEFAULT

Atrybut DEFAULT jest stosowany do wprowadzania do kolumny wartości domyślnej.


Przykład
Definiowanie wartości domyślnej podczas tworzenia tabeli Ksiazki:

 

UNIQUE

Atrybut UNIQUE jest stosowany, jeśli wartości w kolumnie nie mogą się powtarzać. Ograniczenie powtarzalności w kolumnie nie blokuje możliwości wpisania do niej wartości NULL.


Przykład
Definiowanie wartości unikatowych podczas tworzenia tabeli Ksiazki:

 


Warunek logiczny CHECK

Atrybut CHECK pozwala na zdefiniowanie warunków ograniczających zakres danych wprowadzanych do kolumny. Dla każdej kolumny można definiować wiele warunków. Można również tworzyć za pomocą operatorów NOT, AND i OR złożone warunki ograniczające.


Przykład
Definiowanie ograniczeń podczas tworzenia tabeli Ksiazki:
Przykład
Definiowanie atrybutów ograniczających podczas tworzenia tabeli Klient:

 

 

Przykład
Definiowanie atrybutów ograniczających podczas tworzenia tabeli Ksiazki:Reklama