Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 255Wszystkich: 520532

Formanty listy

Technikum » SBD » Tworzenie lokalnych baz danych w programie MS Access » Formanty listy

 

W programie Access występują dwa formanty listy: pole listy i pole kombi. Obiekty te są tworzone w formularzu. Ułatwiają pracę przy wprowadzaniu danych (zamiast wpisywać jakąś wartość, wystarczy wybrać ją z listy), zmniejszają też prawdopodobieństwo popełnienia błędu przy wprowadzaniu danych oraz pomagają w wyszukiwaniu rekordów. Listy można stosować tylko wtedy, gdy dane mają ograniczony zbiór wartości.
Pola listy i pola kombi mogą również zostać utworzone w tabeli. Tak powstałe pola pobierają wartości z innej tabeli, kwerendy lub listy wartości i wyświetlają je jako dane tabeli. Dotyczy to głównie pól klucza obcego, które służą do tworzenia relacji między tabelami.

Pole listy

Pól listy można używać w formularzach i na stronach dostępu do danych. Taka lista jest zawsze widoczna, a wartość formantu jest ograniczona do ustalonego zbioru elementów listy. Jeśli do wprowadzania lub edytowania danych użyto formularza, w formancie nie można ustawić wartości spoza ustalonej listy.


Pole kombi

W polu kombi lista nie jest wyświetlana, dopóki nic zostanie otwarta, dzięki czemu formant ten zajmuje w formularzu mniej miejsca. Można tu także zezwolić na wprowadzenie dowolnej wartości lub zabronić wprowadzania wartości spoza zbioru wartości występujących na liście.
Aby w obu rodzajach list szybko przejść do wartości zaczynającej się na konkretną literę, wystarczy wpisać tę literę.


Pole listy i pole kombi można tworzyć za pomocą kreatora list lub samodzielnie. Po zbudowaniu formantu można definiować jego właściwości. Aby utworzyć listę, należy ustalić, skąd będą pobierane dane oraz do czego zostaną użyte wartości wybrane z pola listy lub pola kombi.
Dane do listy mogą pochodzić ze zdefiniowanej przez nas listy wartości, z pola lub pól tabeli albo z kwerendy.


Wartości wybrane z pola listy mogą zostać zapisane w polu tabeli lub posłużyć do określenia zawartości innego formantu
Projektowanie listy za pomocą kreatora
Za pomocą narzędzia Kreator formantów można w ten sam sposób tworzyć pola listy i pola kombi służące do wprowadzania danych do tabel lub do wyszukiwania rekordu.


Aby zaprojektować pole kombi przy użyciu kreatora formantów, należy w widoku projektu, na karcie Projektowanie, w grupie Formanty, włączyć opcję Użyj kreatorów formantów, a następnie w tej samej grupie wybrać ikonę Pole kombi i w projekcie formularza narysować pole kombi. Zostanie uruchomiony Kreator pola kombi. W pierwszym oknie kreatora trzeba zaznaczyć opcję decydującą, do jakiego celu zostanie użyte pole kombi, w drugim wybrać źródło danych, a w trzecim określić, które z pól źródła danych powinny być widoczne w polu kombi. W ostatnim kroku trzeba ustalić, gdzie będzie zapamiętana wartość wybrana z listy


Zadania

  1. We wcześniej zaprojektowanym formularzu Nowe książki, opartym na tabeli Książki, przeznaczonym do wprowadzania danych o nowych publikacjach dostarczonych do księgarni internetowej, umieść pole pozwalające wybrać z listy autora książki. Funkcję zrealizuj za pomocą pola kombi zawierającego listę autorów z tabeli Autorzy. Wybór autora z listy powinien spowodować przypisanie książki do wybranego autora.
  2. Zmodyfikuj formularz Nowe książki, umieszczając w nim pole kombi z listą wartości, na podstawie których będzie można wybrać wydawnictwo. Przyjmij założenie, że na liście mogą pojawić się następujące wydawnictwa: Poligraf, Oficyna wydawnicza, Litera, Czytelnik, Lektury.
  3. Dla zaprojektowanego w wcześniej formularza z podformularzem Autor i jego książki opartego na tabelach Autorzy (tabela ze strony jeden) i Książki (tabela ze strony wiele) zaprojektuj mechanizm wyszukiwania autora na liście (lista rozwijana) i wyświetlenia listy jego książek.
  4. W bazie danych Księgarnia internetowa zaprojektuj formularz do rejestracji nowych zamówień. Dane klienta (Adres, PESEL, Telefon, Adres e-mail) powinny pojawić się automatycznie po wybraniu z listy rozwijanej nazwiska klienta. Również informacje dotyczące zamawianej książki (Autor, Cena, Rok wydania) powinny pojawić się automatycznie po wybraniu z listy rozwijanej tytułu książki. Po wpisaniu liczby zamawianych egzemplarzy wartość zamówienia powinna zostać obliczona automatycznie i być wyświetlona w formularzu.
Reklama