Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 287Wszystkich: 520564

Formularze

Technikum » SBD » Tworzenie lokalnych baz danych w programie MS Access » Formularze

 

Formularz służy do prezentacji danych z tabeli lub kwerendy w sposób graficzny. Można go zaprojektować do:

 • wprowadzania danych
 • edytowania danych
 • wyświetlania danych


Formularze zapewniają użytkownikowi bazy danych dostęp do zgromadzonych danych, za ich pomocą można również sterować dostępem do danych.

 

Nowy formularz w bazie danych może być tworzony na różne sposoby.Dla użytkowników mało doświadczonych w projektowaniu formularzy najlepszym rozwiązaniem jest użycie narzędzia Kreator formularzy. Daje ono możliwość wybierania pól, które będą wyświetlane w formularzu, można również określić sposób grupowania sortowania danych, a także użyć pól z co najmniej dwóch tabel lub kwerend, jeśli między tabelami i kwerendami zostały wcześniej określone relacje.


Projektowanie formularzy


Okno projektowania formularza zawiera sekcje Nagłówek formularza, Szczegóły i Stopka formularza. Sekcje Nagłówek formularza i Stopka formularza służą do umieszczania informacji, takich jak na przykład tytuł formularza czy numeracja stron. W sekcji Szczegóły umieszczane są pola tabeli lub kwerendy, pola obliczeniowe oraz inne formanty.Widok Projekt formularza umożliwia dodawanie do formularza różnych obiektów, takich jak:

 • pola tekstowe,
 • etykiety,
 • obrazy,
 • linie i prostokąty,
 • przyciski poleceń
 • pola kombi.


Obiekty umieszczane w formularzu nazywamy formantami. W tym widoku można również zmieniać właściwości formularza lub ustawiać właściwości formantów. Siatka i linijka widoczne w projekcie ułatwiają rozmieszczenie formantów.


Pierwszym krokiem przy projektowaniu formularza powinno być określenie dla niego źródła rekordów. Może nim być tabela lub kwerenda.


Do budowania obiektów formularza (formantów) służą narzędzia z grupy Formanty dostępne na karcie Projektowanie.
Aby utworzyć nowy formant w projekcie formularza, należy wybrać ikonę odpowiadającą typowi formantu, który ma być dodany, i w siatce projektu formularza narysować formant o wymaganych wymiarach. Do projektowania niektórych formantów można użyć narzędzia Kreator formantów. Jeśli na karcie Projektowanie w grupie Formanty nie jest zaznaczona opcja Użyj kreatorów formantów, trzeba włączyć tę opcję, klikając ikonę Użyj kreatorów formantów.

 

Za pomocą kreatora formantów można tworzyć:

 • przyciski poleceń
 • pola listy
 • podformularze
 • pola kombi
 • grupy opcji

Za pomocą narzędzi z grupy Formanty na karcie Projektowanie można dodać do formularza logo, tytuł, numerację stron lub datę i godzinę.Formanty


Formanty są obiektami, które służą do wyświetlania danych (pola tekstowe) i wykonywania akcji (przyciski poleceń); zwiększają one funkcjonalność formularza (etykiety, pola wyboru i formanty podformularza czy podraportu), pozwalają na pokazywanie elementów graficznych (obrazy, linie, prostokąty). Najczęściej używanym formantem jest pole tekstowe.

Formanty mogą być:

 • powiązane,
 • niepowiązane
 • obliczeniowe


Formant powiązany — jego źródłem danych jest pole tabeli lub kwerendy. Formanty powiązane służą do wyświetlania wartości pól bazy danych.

Formant niepowiązany — do tego formantu nie przypisano źródła danych. Formantów niepowiązanych można używać do wyświetlania informacji, linii, prostokątów i obrazów. Przykładem formantu niepowiązanego jest etykieta, w której wyświetla się np. tytuł formularza.

Formant obliczeniowy — źródłem danych jest wyrażenie, a nie pole. Wartość, która stanowi źródło danych formantu, określana jest przez zdefiniowane wyrażenie.

 

Etykiety


Etykiety są to formanty, które wyświetlają treść tekstową, na przykład tytuł, nazwę lub opis pola. Jeżeli w formularzu ma się pojawić dowolny tekst, zapisujemy go w etykiecie. Można zmieniać zarówno treść etykiet, jak i ich wygląd.

 

Pole tekstowe


Pole tekstowe służy do przeglądania i edytowania danych. W polach tekstowych są wyświetlane dane z pól tabeli lub kwerendy. Za pomocą pól tekstowych można również wykonywać obliczenia.
Aby w polu tekstowym przedstawić dane pochodzące z tabeli lub kwerendy, należy utworzyć powiązane pole tekstowe. Najlepszym sposobem na utworzenie powiązanego pola tekstowego jest przeciągnięcie pola z okna Lista pól do formularza. Access automatycznie utworzy pola tekstowe dla pól o typach danych, takich jak: Tekst, Nota, Liczba, Data/Godzina, Waluta, Hiperłącze. Przeciąganie pól innych typów danych powoduje tworzenie formantów innych rodzajów. Należy pamiętać, że zmiany wprowadzone w polu tekstowym zostaną odzwierciedlone w tabeli źródłowej.

Inną metodą tworzenia pola tekstowego jest wybranie na karcie Projektowanie w grupie Formanty ikony Pole tekstowe, a następnie wstawienie tego pola do formularza. Tak utworzone pole tekstowe jest niepowiązane. Aby je powiązać z polem tabeli lub kwerendy, należy we właściwościach pola tekstowego ustawić właściwość Źródło formantu. Właściwość ta określa, czy pole tekstowe jest powiązane, niepowiązane, czy obliczeniowe.

Jeśli wartość w tej właściwości jest pusta, pole tekstowe jest niepowiązane. Jeżeli zmienimy wartość właściwości Źródło formantu na nazwę pola tabeli, pole tekstowe zostanie powiązane z tym polem. Jeśli wartość w tej właściwości jest wyrażeniem, pole tekstowe jest polem obliczeniowym.
Aby pole tekstowe stało się polem obliczeniowym, trzeba umieścić kursor w polu tekstowym i bezpośrednio w tym polu wpisać wyrażenie służące do wykonania obliczeń lub wpisać je we właściwości źródło formantu pola tekstowego. Można również utworzyć wyrażenie za pomocą konstruktora wyrażeń, klikając przycisk obok pola właściwości Źródło formantu.


Właściwości formularza


Formularze, tak jak inne obiekty, mają właściwości, które umożliwiają definiowanie indywidualnych cech. Tych właściwości jest kilkadziesiąt, ale tylko niektóre mają bezpośredni wpływ na pracę z bazą danych. Aby ułatwić pracę przy ich definiowaniu, właściwości zostały podzielone w oknie Arkusz właściwości na kilka grup.


 • Grupa Format - zawiera właściwości związane z wyglądem formularza.
 • Grupa Dane - w tej grupie definiujemy właściwości związane z danymi, które można wyświetlić w formularzu, i ze sposobem dostępu do tych danych. Tu znajduje się jedna z najczęściej wykorzystywanych właściwości, czyli Źródło rekordów. Za jej pomocą można powiązać formularz z dowolną tabelą lub kwerendą. Nieprawidłowe określenie tej właściwości prowadzi do poważnych błędów w funkcjonowaniu bazy danych.
 • Grupa Zdarzenie - zawiera właściwości, przy użyciu których możemy zdefiniować działania związane ze zdarzeniami zachodzącymi w trakcie pracy z formularzem.
 • Grupa inne - zawiera pozostałe właściwości. Można również wybrać grupę Wszystkie i przeglądać wszystkie dostępne właściwości.

 

Właściwości formantów


Podobnie jak formularze, również formanty mają właściwości, które umożliwiają definiowanie indywidualnych cech formantu. Lista właściwości zależy od rodzaju formantu. Właściwości formantu są dostępne w oknie Arkusz właściwości. W polu Typ zaznaczenia można wybrać obiekt, którego właściwości mają być edytowane. Każdy typ formantu ma domyślny zestaw właściwości decydujący o jego ogólnym wyglądzie i zachowaniu.

 

Wstawianie do formularza obiektów graficznych


Użycie formularza oznacza wykorzystanie graficznych możliwości aplikacji. Do formularza można wstawiać elementy graficzne, korzystając z trzech rodzajów formantów:

 • Obraz
 • Niezwiązana ramka obiektu
 • Związana ramka obiektu

Każdy z nich ma inne zastosowanie oraz inny sposób działania.

 
Obraz

Służy do wyświetlania statycznych obrazów. Nie można go edytować. Rysunek jest wyświetlany w utworzonym formacie obrazu. Można zmieniać jego rozmiar i proporcje. We właściwościach tego formantu można określić tryb wymiarowania.

Właściwości obrazu:

 • Obetnij — rysunek jest wyświetlany w aktualnej wielkości, jeśli jest za duży, zostanie przycięty
 • Rozciągnij — rysunek jest skalowany tak, aby zmieścił się wewnątrz formantu. Może to prowadzić do zniekształcenia obrazu.
 • Powiększ — rysunek jest wyświetlany w całości po przeskalowaniu, tak aby jego wysokość lub szerokość została dopasowana do odpowiednich wymiarów formantu. Wartość ta nie zniekształca obrazu.

Użycie formantu Obraz do umieszczania i wyświetlania rysunków jest sposobem bardziej wydajnym niż związane i niezwiązane ramki obiektów.

 

Niezwiązana ramka obiektu

Służy do wyświetlania niezwiązanego obiektu OLE. Obiekt nie zmienia się przy przechodzeniu od rekordu do rekordu. Jeżeli nie jest to konieczne do umieszczania rysunków, lepiej wykorzystać formant Obraz. Tryb wymiarowania określa się w ten sam sposób jak dla formantu Obraz.

 

Związana ramka obiektu

Formant ten jest przeznaczony do wyświetlania obiektów OLE, których wartości są przechowywane w kolejnych rekordach wybranego pola tabeli. Przy przechodzeniu od rekordu do rekordu formularza zmieniają się wyświetlane obiekty. Taki rodzaj formantów może być wykorzystany do wyświetlania danych z pola Zdjęcie (typ OLE). Przy przeciągnięciu pola obiektu OLE z okna Lista pól do formularza automatycznie jest tworzony formant Związana ramka obiektu. Tryb wymiarowania określa się w ten sam sposób jak dla formantu Obraz.

 

Elementy graficzne do bazy danych należy dodać na etapie końcowym, gdy zostały zaprojektowane i przetestowane wszystkie obiekty bazy danych. Im więcej elementów graficznych, tym więcej czasu i pamięci potrzeba do ich przedstawienia.


Przyciski poleceń w formularzu


Formant Przycisk polecenia w formularzu służy do uruchamiania akcji lub zestawu akcji. Tą akcją może być otwieranie innego formularza, znajdowanie rekordu, usuwanie rekordu czy przejście do kolejnego rekordu. Aby przypisać akcję do przycisku polecenia, należy zaprojektować makro lub napisać procedurę zdarzenia i dołączyć ją do odpowiedniej właściwości przycisku polecenia. Istnieje także możliwość automatycznego utworzenia procedury zdarzenia przy użyciu kreatora formantów

 

Kreator przycisków poleceń

Za pomocą kreatora przycisków poleceń można tworzyć przyciski służące do wykonywania różnych zadań, takich jak: zamykanie formularza, znajdowanie rekordu lub drukowanie raportu.

 

Aby zaprojektować przycisk poleceń przy użyciu kreatora przycisków poleceń, należy w obszarze Widok projektu, na karcie Projektowanie, w grupie Formanty włączyć opcję Użyj kreatorów formantów, następnie w tej samej grupie wybrać ikonę Przycisk i w projekcie formularza kliknąć w miejscu, gdzie ma być wstawiony przycisk. Zostanie uruchomiony Kreator przycisków poleceń, który krok po kroku utworzy przycisk polecenia i w jego właściwości zdarzenia Przy kliknięciu osadzi makro. Makro zawiera akcje służące do wykonywania zadania wybranego w kreatorze Na karcie Zdarzenie w arkuszu właściwości obok właściwości.


Właściwości zdarzeń

W programie Access do obiektów takich jak formularze, raporty oraz formanty zostały przypisane różne właściwości zdarzeń. Właściwości zdarzeń zawierają listę zdarzeń, które mogą towarzyszyć danemu obiektowi (na przykład kliknięcie myszą, otwarcie formularza). Zdarzenia mogą też być związane z działaniami występującymi poza programem Access (na przykład zdarzenia systemowe). Użytkownik może przypisać do zdarzeń zachodzących podczas pracy z bazą danych określone działanie poprzez zdefiniowanie makropoleceń lub napisanie procedur. Zaistnienie zdarzenia spowoduje wykonanie przypisanej do niego procedury lub makropolecenia.


Zadania

 1. Dla tabeli Klient zaprojektuj formularz zawierający wszystkie pola z tej tabeli. Pola Nazwisko i Imię powinny zostać połączone i wyświetlone w jednym wspólnym polu.
 2. Zaprojektuj kwerendę zawierającą wszystkie pola z tabel Książki i Autorzy. Nazwij kwerendę O książce. Zaprojektuj dla niej formularz zawierający wszystkie pola z tabeli Książki oraz pola Nazwisko i Imię z tabeli Autorzy. W projekcie formularza jako Źródło rekordów wybierz z listy kwerendę O książce. Formularz nazwij Dane o książce.
 3. Dla bazy danych Księgarnia internetowa zaprojektuj formularz dotyczący realizacji zamówień, zawierający: dane klienta (Nazwisko, Imię oraz Adres), informacje o zamówionej książce (Tytuł książki, Nazwisko i imię autora, Liczba egzemplarzy) oraz informacje dotyczące realizacji zamówienia (Data złożenia zamówienia, Data wysłania, Wartość zamówienia: cena książek i koszt wysyłki). W formularzu umieść element graficzny związany z księgarnią internetową (na przykład logo firmy).
 4. W formularzu Dane klienta z zadania nr. 1 utwórz za pomocą kreatora przycisków poleceń następujące przyciski służące do nawigacji między rekordami: Następny klient, Poprzedni klient, Pierwszy, Ostatni oraz przycisk Zamknij do zamykania formularza.
Reklama