Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 268Wszystkich: 520545

Funkcje

Technikum » PAI » JavaScript » Funkcje

 


Funkcja w języku JavaScript to jedno lub więcej poleceń zgrupowanych w całość przy pomocy nawiasów klamrowych {}. Tak zdefiniowana funkcja może zawierać listę argumentów umieszczonych w nawiasach okrągłych () oddzielonych przecinkami — oraz może zwracać wartość.

Definiowanie funkcji

W języku JavaScript można definiować własne funkcje. Definicja funkcji musi zawierać słowo kluczowe function, po którym następuje nazwa funkcji, następnie w nawiasach okrągłych powinny zostać wymienione parametry funkcji oddzielone przecinkami. W nawiasach klamrowych jest zapisywana treść funkcji, na której końcu powinna zostać wstawiona instrukcja return, określająca zwracaną przez funkcję wartość. Ponieważ funkcja zawsze zwraca jakąś wartość, to jeżeli nie zostanie to podane w jawny sposób z wykorzystaniem instrukcji return, zwracana jest automatycznie wartość undefined.
Instrukcja return powoduje przerwanie wykonywania poleceń funkcji i powrót do miejsca, z którego funkcja została wywołana.

Definicja funkcji ma postać:

 

Można definiować funkcje bezparametrowe:

 

Przykładowa funkcja obliczająca sumę argumentów a, b


 

Wywołanie funkcji

Wywołanie funkcji nastąpi po podaniu w kodzie skryptu jej nazwy wraz z parametrami umieszczonymi w nawiasach.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumenty

Przy wywołaniu funkcji należy podać wartości jej argumentów. Jeżeli zostaną one pominięte, JavaScript przypisze argumentom wartość undefined. Jeżeli otrzyma ich więcej, niż jest wymagane, zignoruje niepotrzebne argumenty. Możliwe jest tworzenie funkcji, które będą miały zmienną liczbę argumentów. Wykorzystywana jest do tego tablica arguments, która automatycznie jest tworzona dla każdej funkcji.
Użyta w definicji funkcji właściwość arguments. length zwróci liczbę parametrów podanych podczas wywołania funkcji.Zasięg zmiennych

Zasięg zmiennej jest to obszar, w którym można odwoływać się bezpośrednio do zmiennej. Zmienna może być:

  • lokalna
  • globalna

Zmienne globalne są widoczne w całym skrypcie. Są to zmienne, które zostały zdefiniowane poza funkcją.
Zmienne lokalne mają zasięg lokalny i są definiowane wewnątrz funkcji. Ich zasięg dotyczy tylko funkcji, w której zostały zdefiniowane, i poza nią nie są widoczne.
Jeżeli zmienna zostanie zadeklarowana bez użycia słowa kluczowego var, będzie miała zasięg globalny. Powinniśmy starać się ograniczać liczbę zmiennych globalnych i deklarować zmienne słowem kluczowym var.
 

Zadania


Zadanie 1.

Napisz funkcję obliczającą pole koła.

 
Zadanie 2.

Napisz funkcję sprawdzającą czy przekazany do niej rok jest przestępny.

 

Zadanie 3.

Napisz funkcję sprawdzającą czy przekazana do niej liczba jest parzysta.

 

Zadanie 4.

Napisz funkcję zamieniającą numer dnia na jego nazwę. Zastosuj w niej instrukcję switch.

 

Zadanie 5.

Napisz funkcję sprawdzającą na podstawie wieku czy osoba jest pełnoletnia.

 

Zadanie 6.

Napisz funkcję, która wyprowadzi na ekran monitora trójkąt który ma n poziomów w pionie. Zmienna n powinna być przekazana do funkcji jako parametr.

          *
        ***       n
       *****
 

Zadanie 7.

Napisz program, z użyciem funkcji z zadania 6, który wyprowadzi na ekran monitora figurę według przykładu:
 

            *
          ***
        *****
            *
          ***
        *****
      *******
            *
          ***
        *****
       *******
     *********

Reklama