Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 29Wszystkich: 637581

Funkcje formularza

Technikum » SBD » Tworzenie lokalnych baz danych w programie MS Access » Funkcje formularza


Formularze służą do przedstawiania danych z tabeli lub kwerendy w sposób graficzny. Przez formularze użytkownik bazy danych ma dostęp do zgromadzonych danych. Formularz może służyć do przeglądania, wprowadzania lub edytowania danych, można poprzez formularz sterować dostępem do danych. Do formularza można dodać elementy, które pozwolą na sterowanie obsługą bazy danych.
Funkcje dostępu do danych i sposobu ich obsługi są realizowane poprzez definiowanie właściwości formularza. Sterowanie obsługą bazy danych odbywa się przez umieszczanie w formularzu elementów sterujących i definiowanie obsługi zdarzeń.

Podstawowe funkcje formularzy z uwzględnieniem sterowania dostępem do danych:

  • Formularz do przeglądania danych
  • Formularz do wprowadzania danych

 

Formularze pojedyncze i ciągłe


W formularzu można wyświetlać rekordy pojedynczo lub w sposób ciągły. W tym drugim przypadku wyświetlane są jeden po drugim identyczne formularze pokazujące dane z kolejnych rekordów tabeli lub kwerendy. Sposób wyświetlania danych w formularzu można określić, ustawiając właściwość Widok domyślny formularza w oknie Arkusz właściwości, po wybraniu zakładki Format. Wartość Formularz pojedynczy jest ustawiona domyślnie i wyświetla dane tylko z jednego rekordu. Aby zobaczyć wiele rekordów w jednym oknie, należy wybrać wartość Formularze ciągłe. W tym widoku w formularzu powielana jest sekcja Szczegóły dla każdego rekordu tabeli lub kwerendy. Wybór wartości Arkusz danych powoduje wyświetlanie danych w postaci tabeli. W arkuszu danych wyświetlane są tylko pola wybrane do formularza.

Formularz z podformularzem


Podformularz to formularz wstawiony do innego formularza, nazywanego formularzem głównym. Podformularze są wykorzystywane, gdy trzeba przedstawić dane pochodzące z tabel połączonych relacją „jeden do wielu". Formularz główny zawiera dane ze strony jeden, a podformularz — dane ze strony wiele tej relacji.

Podformularz może być projektowany za pomocą kreatora formularzy lub samodzielnie, poprzez zaprojektowanie dwóch formularzy: pierwszego dla tabeli ze strony jeden i drugiego dla tabeli ze strony wiele. W formularzu dla tabeli ze strony jeden należy zaprojektować formant Podformularz/Podraport i związać go we właściwościach formantu z formularzem ze strony wiele, wybierając we właściwości Obiekt źródłowy nazwę podformularza. Właściwości Podrzędne pole łączące i Nadrzędne pole łączące powinny zostać automatycznie wypełnione nazwami pól, przez które zostało zdefiniowane połączenie między tabelami.

Formularz główny może zawierać dowolną liczbę podformularzy. Podformularze mozna także umieszczać jeden w drugim aż do siódmego poziomu zagnieżdżenia.

 

Zadanie

  1. Wcześniej zaprojektowany formularz Dane klienta zmodyfikuj tak, aby pozwalał na przeglądanie danych bez możliwości ich dodawania, modyfikowania i usuwania. Dodatkowo zablokuj w formularzu wyświetlanie paska Rekord w dolnej części okna i działanie ikony Zamknij w prawym górnym rogu okna. Do nawigacji między rekordami i zamykania formularza użyj wyłącznie przycisków poleceń. Ikony w prawym górnym rogu okna formularza powinny być niedostępne.
  2. Zaprojektuj nowy formularz oparty na tabeli Klient. Będzie on przeznaczony do wprowadzania danych nowych klientów. Umieść w nim wszystkie pola z tej tabeli i nazwij go Nowy klient. Formularz wprowadzania danych powinien otwierać się z pustymi polami gotowymi do wprowadzania danych. Dla tabeli Klient zaprojektuj formularz i umieść w nim wszystkie pola tabeli. (W projekcie formularza otwórz Arkusz właściwości i w zakładce Dane ustaw wartość Tak właściwości Wprowadzanie danych.) Określ również poznane właściwości wpływające na wygląd formularza. Zaprojektuj przyciski poleceń Następny klient, Poprzedni klient i Zamknij formularz. Wprowadź dane kilku klientów, aby sprawdzić działanie formularza.
  3. Wcześniej zaprojektowane formularze w bazie danych Księgarnia internetowa: Dane o książce i Realizacja zamówień powinny służyć do przeglądania danych, bez możliwości ich dodawania, modyfikowania i usuwania. Ustaw odpowiednie właściwości formularzy.
  4. Zaprojektuj nowy formularz oparty na tabeli Książki przeznaczony do wprowadzania informacji o nowych książkach i nazwij go Nowe książki. Umieść w nim wszystkie pola z tej tabeli.
  5. Zaprojektuj nowy formularz oparty na tabeli Autorzy i nazwij go Nowy autor. Umieść w nim wszystkie pola z tej tabeli. Będzie on przeznaczony do wprowadzania informacji o nowych autorach książek.
  6. Zaprojektuj nowy formularz oparty na tabeli Książki i nazwij go Lista książek. W formularzu umieść pola Tytuł, Cena i Rodzaj literatury. Formularz będzie przeznaczony do przeglądania danych o książkach dostępnych w bazie. Dane powinny zostać wyświetlone w postaci formularzy ciągłych.
  7. Zaprojektuj formularz z podformularzem oparty na tabelach Autorzy (tabela ze strony jeden) i Książki (tabela ze strony wiele). W formularzu głównym umieść pola Nazwisko i imię autora oraz Narodowość z tabeli Autorzy. W podformularzu umieść pola Tytuł, Rok wydania i Wydawnictwo z tabeli Książki. W formularzu głównym dodatkowo zaprojektuj przyciski poleceń Następny, Poprzedni, Pierwszy, Ostatni oraz Zamknij formularz. Aby dane w podformularzu były pokazywane w postaci tabelki, we właściwości podformularza Widok domyślny wybierz Arkusz danych. Po zmianie autora w formularzu głównym automatycznie powinna się zmienić lista książek. Dodatkowo ustaw pozostałe niezbędne do prawidłowej pracy właściwości formularzy.
Reklama