Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 28Wszystkich: 637580

Instrukcja INSERT

Technikum » SBD » SQL » Manipulowanie danymi » Instrukcja INSERT

 

Instrukcja INSERT służy do wstawiania nowych wierszy do tabeli i ma postać:

          INSERT INTO nazwa tabeli (kolumnal, kolumna2,    )
          VALUES (wartośćl, wartość2, ...)

W wyniku wykonania instrukcji do tabeli zostanie dodany nowy wiersz. W polu kolumnal zostanie zapisana wartość wartośćl, w polu kolumna2 zostanie zapisana wartość wartość2 itd.
Jeżeli jawnie nie podamy, do jakich kolumn powinny zostać wstawione wartości, to dane podane w klauzuli VALUES zostaną wstawione do kolejnych kolumn tabeli.

PrzykładPo wykonaniu tego polecenia do tabeli Ksiazki zostanie dodany nowy wiersz, a w polach: tytul, id_autora, cena, wydawnictwo, temat zostaną wstawione podane ciągi znaków.

Jeżeli wstawiony wiersz odczytamy, okaże się, że oprócz wymienionych pól została wstawiona również wartość dla pola id_ksiazki, ponieważ podczas definiowania tabeli pole to zostało wybrane jako pole klucza podstawowego z automatycznym wstawianiem kolejnych wartości, poczynając od liczby 1 (id_ksiazki int IDENTITY (1, 1) NOT NULL PRIMARY KEY). Jeżeli dla jakiejś kolumny została zdefiniowana wartość domyślna (klauzula DEFAULT), to podobnie zostanie ona automatycznie wstawiona do niej, chyba że podczas wstawiania wiersza podamy jej wartość.

Jeżeli podczas definiowania tabeli dla określonej kolumny zostało zabronione zapisywanie wartości nieznanej (NULL), to próba zapisania nowego wiersza bez podania wartości dla tej kolumny zakończy się niepowodzeniem.
Ze względu na to, że pojedyncze wstawianie wierszy jest uciążliwe, niektóre serwery pozwalają na wpisanie w klauzuli VALUES wartości, które zostaną umieszczone w kilku wierszach.


Przykład


W wyniku wykonania instrukcji do tabeli Ksiazki zostaną dodane trzy nowe wiersze z podanymi wartościami.


Przykład


W wyniku wykonania instrukcji do tabeli Klient zostaną dodane trzy nowe wiersze z danymi klientów.

Reklama