Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 278Wszystkich: 520555

Kwerendy funkcjonalne

Technikum » SBD » Tworzenie lokalnych baz danych w programie MS Access » Kwerendy funkcjonalne

 

Kwerendy wybierające są tworzone domyślnie. Dopóki nie zdecydujemy się na inny rodzaj kwerendy, każda nowa kwerenda będzie kwerendą wybierającą.

Kwerendy funkcjonalne, oprócz wybierania określonej grupy rekordów, wykonują na nich pewne operacje. Najczęściej jest to zmiana danych w tabeli.

Zmian spowodowanych uruchomieniem kwerendy funkcjonalnej nie można w prosty sposób cofnąć, dlatego przed wykonaniem takiej kwerendy należy upewnić się, jak działa wybrana kwerenda i czy mamy kopię zapasową bazy danych.


Program Access ma wbudowane narzędzia do kontrolowania pracy z kwerendami funkcjonalnymi. Są to komunikaty, które pojawiają się w trakcie uruchamiania kwerendy. Pierwszy z nich informuje, że zostanie wykonana kwerenda funkcjonalna, która może zmodyfikować dane w tabeli.
 


Drugi informuje, jakie zmiany zostaną dokonane w tabeli.

 Program Access domyślnie uniemożliwia wykonywanie kwerend funkcjonalnych. Aby włączyć możliwość wykonywania tych kwerend, należy na pasku komunikatów kliknąć przycisk Opcje i w wyświetlonym oknie zaznaczyć opcję Włącz tę zawartość.

 

Wyróżnia się cztery rodzaje kwerend funkcjonalnych:

  • kwerendę tworzącą tabele,
  • kwerendę aktualizującą,
  • kwerendę dołączającą,
  • kwerendę usuwającą.


Kwerendy funkcjonalne są projektowane podobnie jak kwerendy wybierające. Dla kwerend funkcjonalnych należy zmienić typ kwerendy, klikając ikonę odpowiedniego rodzaju kwerendy.


Kwerenda tworząca tabelę

W wyniku uruchomienia kwerendy następuje utworzenie nowej tabeli zawierającej pola i rekordy określone przez kwerendę. Tego typu kwerendy najczęściej stosujemy w celu utworzenia kopii zapasowej lub zarchiwizowania danych.


Kwerenda aktualizująca

W wyniku uruchomienia kwerendy tego typu następuje zaktualizowanie wybranych za pomocą kwerendy pól i rekordów. Kwerendy aktualizujące stosujemy, gdy chcemy zmienić dane w pewnej grupie rekordów według tego samego wzoru.


Kwerenda dołączająca

W wyniku uruchomienia kwerendy następuje dołączenie do wybranej tabeli rekordów innej tabeli. Tego typu kwerendy stosujemy w celu dodania nowych rekordów do istniejącej tabeli.


Kwerenda usuwająca

W wyniku uruchomienia tej kwerendy następuje usunięcie z tabeli wybranych rekordów

 

Należy pamiętać, że skutków działania kwerendy aktualizującej i usuwającej nie można cofnąć.

 

Zadanie

  1. Zaprojektuj kwerendę tworzącą tebelę przenoszącą informacje o książkach (tytuł, nazwisko i imię autora, Cenę i nazwę wydawnictwa) wydanych przed rokiem 2000 do tabeli Archiwum. Wynikiem wykonania tej kwerendy powinna być nowa tabela, zawierająca wybrane przez nas informacje z tabel Książki i Autorzy.
  2. Zaprojektuj kwerendę aktualizującą, która w tabeli Książki obniży cenę książek wydanych przed rokiem 2010 o 10%.
  3. Zaprojektuj kwerendę dołączającą, która do tabeli Książki dołączy dane o książkach zapisane w tabeli pomocniczej Nowe książki. Tabela Nowe książki zawiera informacje o nowych książkach dostępnych w księgarni internetowej (Tytuł, Nazwisko i imię autora, Cena, Rok wydania).
  4. Zaprojektuj kwerendę usuwającą z tabeli Książki dane o książkach wydanych przed rokiem 2000 (dane te zostały umieszczone w tabeli Archiwum).
Reklama