Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 298Wszystkich: 520575

Makropolecenia

Technikum » SBD » Tworzenie lokalnych baz danych w programie MS Access » Makropolecenia

 

Makropolecenia umożliwiają automatyzację zadań wykonywanych w bazie. Zadania te można wiązać ze zdarzeniami zachodzącymi w obiektach bazy danych. Jeśli w formularzu dodano przycisk polecenia, zdarzenie Przy kliknięciu można związać z zaprojektowanym makropoleceniem, które będzie wykonywane za każdym razem, gdy przycisk zostanie kliknięty. Projektowanie makra odbywa się przez wybór akcji z listy rozwijanej, a następnie uzupełnienie akcji dodatkowymi informacjami, na przykład określeniem argumentów akcji. Zaprojektowane makro może składać się z wielu akcji wykonywanych kolejno.

Definiowanie makropoleceń

Makropolecenia najlepiej projektować za pomocą konstruktora makr.Akcje makropoleceń

Akcje są podstawowymi elementami konstrukcyjnymi makr. Program Access udostępnia wiele akcji, spośród których można wybierać najprzydatniejsze przy wykonywaniu poleceń, na przykład umożliwiające otworzenie raportu, znalezienie rekordu, wyświetlenie okna komunikatu lub zastosowanie filtru do formularza lub raportu.


Makropolecenia warunkowe

Warunek określa kryteria, jakie muszą zostać spełnione, zanim akcja będzie wykonana. Można użyć dowolnego wyrażenia zwracającego wynik Prawda/Fałsz lub Tak/Nie. Akcja nie zostanie wykonana, jeśli wyrażenie zwróci wartość Fałsz, Nie lub 0 (zero). Jeśli wyrażenie zwróci inną wartość, akcja zostanie wykonana.


Wiązanie makropoleceń ze zdarzeniami

W programie Access makro lub grupa makr mogą zostać umieszczone w obiekcie makro (czasem nazywanym makrem autonomicznym). Makro może być również osadzone w dowolnej właściwości zdarzenia formularza, raportu lub formantu. Makra osadzone stają się częścią obiektu lub formantu. Makra autonomiczne są widoczne w oknie nawigacji w obszarze Makra, natomiast makra osadzone są niewidoczne.

Makra osadzone są przechowywane we właściwościach zdarzeń formularzy, raportów i formantów. Nie są wyświetlane jako obiekty w obszarze Makra w oknie nawigacji.
Aby utworzyć makro osadzone, należy otworzyć formularz w widoku projektu, wybrać formant (na przykład przycisk poleceń) lub formularz (jeżeli makro ma dotyczyć formularza), w oknie Arkusz właściwości wybrać kartę Zdarzenie, określić właściwość zdarzenia, w którym ma zostać osadzone makro, a następnie obok pola kliknąć przycisk tworzenie makra.
W otwartym oknie dialogowym trzeba kliknąć narzędzie Konstruktor makr i przycisk OK. W konstruktorze poleceń w kolumnie Akcja należy wybrać odpowiednią akcję, wpisać wymagane argumenty w oknie Argumenty akcji i przejść do kolejnego wiersza akcji. Po zakończeniu projektowania makro należy zapisać i zamknąć okno.
Makro będzie uruchamiane przy każdym zaistnieniu określonego zdarzenia.

 

Zadanie

 

  1. W formularzu Dane o książce utwórz za pomocą makr osadzonych przyciski służące do nawigacji między rekordami (Następna książka, Poprzednia książka, Pierwsza, Ostatnia) oraz przycisk Zamknij do zamykania formularza. Nie używaj kreatora przycisków poleceń.
  2. Dla pozostałych formularzy bazy danych Księgarnia internetowa utwórz za pomocą makr osadzonych przyciski służące do nawigacji między rekordami, takie jak: Następny rekord, Poprzedni rekord, Pierwszy rekord, Ostatni rekord, oraz przycisk Zamknij do zamykania formularza (nie używaj kreatora przycisków poleceń).
Reklama