Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 300Wszystkich: 520577

Obiekty wbudowane JavaScript

Technikum » PAI » JavaScript » Obiekty wbudowane JavaScript

 

Obiekt String


Jest obiektem bardzo często występującym w języku JavaScript.

Właściwość length

Określa ona długość łańcucha.Zmiennej dl przypisana zostanie wartość 25, określająca długość tekstu.

Metody obiektu string

 • metoda substring() - zwraca podzbiór tego łańcucha. Jej parametry określają położenie początku i końca podzbioru.


 • metoda toUpperCase() - zamienia wszystkie litery ciągu na duże


 • metoda toLowerCase() - zamienia wszystkie litery ciągu na małe.

 

Obiekt Date


Obiekt ten służy do przechowywania wartości daty i czasu. Przy jego pomocy można odczytać wartość daty i czasu, można też rozłożyć te wartości na części, odczytując oddzielnie dzień, miesiąc, rok itp. Można również te części niezależnie modyfikować.


Odczytanie bieżącej daty

Aby odczytać bieżącą datę i czas, należy utworzyć obiekt Date bez parametrów.


Można utworzyć obiekt z określoną liczbą parametrów. Tych parametrów może być od dwóch do siedmiu (rok, miesiąc, dzień, godzina, minuty, sekundy, milisekundy). Taki obiekt będzie zawierał ściśle określoną wartość daty i godziny.
 

W języku JavaScript wartości daty i czasu są przechowywane w formacie timestamp, czyli jako liczba milisekund, które upłynęły od północy 1 stycznia 1970 roku.


Do konwersji obiektu Date na tekst służy kilka funkcji:

 • toString() - zwraca datę, czas oraz informacje o strefie czasowej w języku angielskim,
 • toLocaleString() - zwraca datę i czas dla bieżących ustawień regionalnych,
 • toUTCString() - zwraca datę, czas oraz informacje o strefie czasowej dla formatu UTC (Universal Coordinated Time),
 • toGMTString() - działa jak funkcja toUTCString(),
 • toDateString() - zwraca tylko datę w języku angielskim,
 • toLocaleDateString() - zwraca tylko datę dla bieżących ustawień regio-nalnych,
 • toTimeString() - zwraca tylko czas w języku angielskim,
 • toLocaleTimeString() - zwraca tylko czas dla bieżących ustawień regionalnych.


Dla funkcji toString() i toLocaleString() różne przeglądarki zwracają wyniki w różny sposób.


Jednym z najczęściej spotykanych przykładów wykorzystania JavaScript na stronie WWW jest wyświetlanie daty i czasu jako elementu strony internetowej.

 

Obiekt Array


Tabele służą do przechowywania wielu zmiennych. W języku JavaScript do pracy z tabelami można używać wbudowanego obiektu Array. Posiada on metody do manipulowania tablicami zmiennych.


Tworzenie nowej tablicy

Aby utworzyć nową tablicę, należy zadeklarować obiekt Array w postaci:

lub


Jeżeli w nawiasach zostanie podana liczba n, to zostanie utworzona tablica zawierająca n pustych elementów

 

Tablicę można również tworzyć, wstawiając do niej konkretne wartości.

 

Żeby uzyskać dostęp do elementów tablicy, należy podać numer indeksu danego elementu. Elementy są indeksowane od zera.Aby dodać nową wartość do tablicy, należy przypisać tę wartość do odpowiedniego indeksu tablicyIlość elementów tablicy

Dzięki właściwości length można określić, z ilu elementów składa się tablica. Jest to bardzo przydatna właściwość, szczególnie gdy chcemy utworzyć pętlę odczytującą wszystkie elementy tablicy.


Łączenie elementów tablicy

Za pomocą metody join() można łączyć elementy tablicy w jeden tekst. W metodzie tej można opcjonalnie podać parametr, który określi znak oddzielający kolejne elementy tablicy. Jeżeli nie zostanie podana wartość tego parametru, domyślnym znakiem będzie przecinek.Odwracanie kolejności elementów tablicy

Za pomocą metody reverse() można odwrócić kolejność elementów tablicy.


Sortowanie

Do sortowania elementów tablicy służy metoda sort().


Domyślnie tablica jest sortowana leksykograficznie. Powoduje to, że liczba 12459 będzie mniejsza od 4567, ponieważ cyfra na pierwszej pozycji jest mniejsza. Aby temu zaradzić, można sortować tablicę według własnych kryteriów. Należy skorzystać z dodatkowego parametru metody sort(). Parametrem będzie własna funkcja sortująca. Tworząc taką funkcję, należy pamiętać o trzech zasadach, które muszą być spełnione:

 • jeżeli funkcja(a, b) zwróci wartość mniejszą od 0, to wartości a zostanie nadany indeks mniejszy od indeksu przyznanego wartości b,
 • jeżeli funkcja(a, b) zwróci wartość równą 0, to wartości indeksów pozostaną bez zmian,
 • jeżeli funkcja(a, b) zwróci wartość większą od 0, to wartości a zostanie nadany indeks większy od indeksu przyznanego wartości b.

 

Stosując się do tych zasad, można tworzyć własne metody sortowania w tablicy.
 W podanym przykładzie została zdefiniowana funkcja porownaj(a, b) , która zwróci wartość mniejszą od zera, równą zero lub większą od zera. W zależności od zwróconej wartości elementy tablicy zostaną uporządkowane od wartości najmniejszej do największej.

 

Zadania

 1. Utwórz skrypt pobierający dowolny tekst, a następnie wyświetlający długość tego tekstu.
 2. Utwórz skrypt pobierający dowolny tekst pisany dużymi i małymi literami, a następnie wyświetli ten tekst dużymi literami.
 3. Utwórz skrypt pobierający dowolny tekst pisany dużymi i małymi literami, a następnie wyświetli ten tekst małymi literami.
 4. Utwórz skrypt który z łańcucha o twoim imieniu i nazwisku, wytnie i wyświetli tylko twoje imię.
 5. Utwórz skrypt wyświetlający aktualną datę i godzinę.
 6. Utwórz skrypt wyświetlający tylko aktualną datę.
 7. Utwórz skrypt wyświetlający tylko aktualną godzinę.
 8. Utwórz skrypt zawierający tablicę przechowującą imiona osób z grupy.
 9. Utwórz skrypt wyświetlający za pomocą pętli wszystkie imiona osób z zadania 8.
 10. Utwórz skrypt wyświetlający bez użycia pętli wszystkie imiona osób z zadania 8.
 11. Utwórz skrypt wyświetlający posortowane imiona osób z zadania 8.Reklama