Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 504Wszystkich: 541116

Operatory i wyrażenia

Technikum » PAI » Język PHP » Składnia języka PHP » Operatory i wyrażenia

 

Operatory służą do wykonywania działań na zmiennych. W języku PHP można je podzielić na operatory:

  • arytmetyczne,
  • porównania,
  • bitowe,
  • logiczne,
  • przypisania,
  • inkrementacji i dekrementacji,
  • pozostałe.

 

Operatory arytmetyczne


Służą do wykonywania operacji arytmetycznych.

Operatory porównania


Operatory porównania porównują argumenty; ich wynikiem jest wartość logiczna true (prawda) lub false (fałsz).

 


      

 

Operatory bitowe


Operatory bitowe umożliwiają wykonanie operacji na poszczególnych bitach liczb.

 

 

 

 

Operatory logiczne


Operatory logiczne wykonują operacje na argumentach, które posiadają wartość logiczną (true lub false).

 Wynik iloczynu logicznego przyjmuje wartość true tylko wtedy, gdy obydwa argumenty mają wartość true. W pozostałych przypadkach wynik przyjmuje wartość false.

Wynik sumy logicznej przyjmuje wartość false tylko wtedy, gdy obydwa argumenty mają wartość false. W pozostałych przypadkach wynik przyjmuje wartość true.
Negacja logiczna zmienia wartość argumentu na przeciwną.

Wynik różnicy symetrycznej przyjmuje wartość true tylko wtedy, gdy obydwa argumenty mają różną wartość. Gdy obydwa argumenty mają równą wartość wynikiem jest false.

 

Operatory przypisania


Operatory przypisania przypisują wartości argumentom znajdującym się po lewej stronie operatora. Oprócz prostej operacji przypisania w języku PHP istnieje zestaw operacji łączących operację przypisania z innymi operacjami, np. arytmetyczną, bitową lub łańcuchową. Np. zapis: $a += 4 oznacza w praktyce to samo co zapis: $a = $a + 4. Stosowanie takich skróconych zapisów upraszcza tworzenie bardziej rozbudowanych skryptów. W języku PHP występuje cała grupa operatorów tego typu.

  

Operator konkatenacji


Operator konkatenacji służy do łączenia ciągów znakowych. Niezależnie od typów danych, które będą łączone za pomocą tego operatora, są one traktowane jako ciągi znaków i rezultat ich łączenia jest zawsze ciągiem znaków. Operator konkatenacji jest oznaczany pojedynczą kropką.

 
Przykład

 

Operatory inkrementacji i dekrementacji


Operatory inkrementacji (zwiększania) i dekrementacji (zmniejszania) służą do zwiększenia lub zmniejszania wartości zmiennej o 1.
Operator inkrementacji powoduje zwiększenie wartości o jeden. Może występować w postaci przedrostkowej (++ $ x) lub przyrostkowej ($x++).
Operacja $x++ zwiększa wartość zmiennej po jej wykorzystaniu, natomiast ++$x przed jej wykorzystaniem. Oba operatory zwiększają wartość zmiennej, ale nie są równoważne.
Operator dekrementacji działa analogicznie, tylko zamiast zwiększać wartości zmiennych, zmniejsza je.

 

Przykład

 

 

Zadanie


Napisz skrypty testujące działanie operatorów arytmetycznych, bitowych, przypisania, kontatenacji oraz inkrementacji i dekrementacji.

Reklama