Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 265Wszystkich: 520542

Składnia języka JavaScript

Technikum » PAI » JavaScript » Składnia języka JavaScript

 

Składnia języka jest ściśle określonym zbiorem reguł, których należy przestrzegać. W języku JavaScript stosuje się następujące kategorie pojęć składniowych: wyrażenia, zmienne i literaly. Do elementów języka należy również zbiór predefiniowanych obiektów i funkcji (tablice, data, funkcje matematyczne).

 

Instrukcje

Instrukcje w języku JavaScript mogą być pisane pojedynczo, w jednym wierszu lub w kilku wierszach. Średnik odgrywa rolę ogranicznika instrukcji, ale nie jest wymagany, jeżeli po instrukcji wystąpi znak nowego wiersza. Jeżeli kilka instrukcji zostanie zapisanych w jednym wierszu, muszą być one oddzielone średnikiem.

Wielkość liter

W programie JavaScript wielkość liter przeważnie ma znaczenie. Stosowane są następujące zasady:

 • Słowa kluczowe pisane są małymi literami, np. for.
 • Nazwy obiektów wbudowanych pisane są od dużej litery, pozostałe litery są małe, np. Date.
 • Nazwy obiektów DOM pisane są małymi literami, ale w nazwach metod tych obiektów dopuszczane są małe i duże litery, np. toLowerCase.
 • Definiowanym zmiennym, obiektom, funkcjom można nadawać nazwy pisane w dowolny sposób. Oprócz liter w nazwach można stosować cyfry i znak podkreślenia. Nazwa może zaczynać się literą lub znakiem podkreślenia. W nazwie nie można używać słów zarezerwowanych.
 • Białe znaki, typu spacja, znak tabulacji itp., są nieistotne.

 

Komentarze

Komentarze są ignorowane w trakcie przetwarzania kodu. Mogą być umieszczane w dowolnym miejscu kodu. Komentarzem jest każdy wiersz rozpoczynający się od znaków //. Komentarz rozpoczynający się od // można także umieszczać po instrukcji np:

a = b + c // suma wartości

Jeżeli komentarz zawiera wiele wierszy, można użyć ograniczników /* (do rozpoczęcia komentarza) i */ (do zakończenia komentarza).Tak zapisane komentarze dopuszczalne są tylko wewnątrz znaczników script i /script

 

Zmienne

Zmienne służą do przechowywania danych i wyników w celu dalszego ich wykorzystania. W języku JayaScript zmienne deklaruje się za pomocą słowa kluczowego var poprzedzającego nazwę zmiennej. Nazwa zmiennej:

 • może zawierać litery, cyfry i znak podkreślenia
 • nie może zawierać znaków narodowych
 • wielkość liter używanych w nazwach ma znaczenie
 • nazwa zmiennej nie może rozpoczynać się od cyfry.


Tworzone zmienne nie mają określonego typu. Typ jest przypisywany do zmiennej po nadaniu jej wartości. Typ danych nie jest przypisany do zmiennej na stałe i może ulegać zmianie.Skalarne typy danych

W języku JavaScript dopuszczane są następujące typy danych:

 • typ liczbowy,
 • typ łańcuchowy,
 • typ logiczny,
 • typ null.

 

Typ liczbowy

Służy do zapisywania liczb. Można zapisywać liczby w formatach wykładniczym, dziesiętnym, ósemkowym i szesnastkowym. Jeżeli liczba:

 • zostanie poprzedzona cyfrą zero (prefiks 0), to jest traktowana jako wartość ósemkowa (np. 042).
 • zostanie poprzedzona ciągiem znaków 0x lub OX, to jest traktowana jako wartość szesnastkowa (heksadecymalna) (np. 0x23A).
 • nie jest poprzedzona żadnym znakiem lub jest poprzedzona znakiem +, jest to wartość dodatnia.
 • jest poprzedzona znakiem -, jest to wartość ujemna.

Wartości liczbowe mogą być zapisywane w notacji wykładniczej (np. 3E-2)

Przykład deklaracji zmiennych typu liczbowego:


Typ łańcuchowy string

Zawiera ciągi znaków o dowolnej długości. Ciąg znaków musi być umieszczony w ogranicznikach typu cudzysłów lub apostrof.


Typ logiczny boolean

Przyjmuje jedną z dwóch wartości prawda (true) lub fałsz (false). Wartości typu logicznego są wykorzystywane przy budowaniu wyrażeń logicznych, porównywaniu danych, określaniu, czy wykonywana operacja zakończyła się sukcesem.


Typ null

Jest to typ specjalny określający wartość pustą (null). Nie przechowuje żadnej wartości.Typ undefined

Jest to typ zawierający zmienne, którym nie została nadana żadna wartość.


Złożone typy danych


W języku JavaScript zostały zdefiniowane również złożone typy danych. Oznacza to, że wewnątrz nich można przechowywać więcej niż jedną wartość. Złożonymi typami danych są:

 • typ object
 • typ array

 

Typ object

Służy do reprezentacji obiektów. Wykorzystywane są obiekty wbudowane oraz udostępniane przez przeglądarkę.


Typ array

Typ array jest typem tablicowym, który służy do przechowywania wielu wartości.

Operatory

Operatory w języku JavaScript zostały podzielone na następujące grupy:

 • arytmetyczne
 • porównania
 • bitowe
 • logiczne
 • przypisania
 • pozostałe

 

Operatory arytmetyczne

Służą do wykonywania operacji arytmetycznych. W tej grupie znajdują się też operatory inkrementacj i (zwiększania) i dekrementacj i (zmniejszania). Operatory arytmetyczne są dwuargumentowe, natomiast operatory inkrementacji i dekrementacji są jednoargumentoweOperator inkrementacji powoduje zwiększenie wartości o jeden. Może występować w postaci przedrostkowej (++x) lub przyrostkowej (x++). Operacja x++ zwiększa wartość zmiennej po jej wykorzystaniu, natomiast ++x przed jej wykorzystaniem. Operator dekrementacji działa analogicznie, tylko zamiast zwiększać wartości zmiennych, zmniejsza je.

Operatory porównania

Operatory porównania porównują argumenty. Ich wynikiem jest wartość logiczna true (prawda) lub false (fałsz)

Operatory bitowe

Operatory bitowe umożliwiają wykonanie operacji na poszczególnych bitach liczb