Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 288Wszystkich: 520565

Sprawdzanie poprawności danych

Technikum » SBD » Tworzenie lokalnych baz danych w programie MS Access » Sprawdzanie poprawności danych

 

W tabelach gromadzimy dane niezbędne do dalszej pracy. Jedną z podstawowych czynności po zaprojektowaniu tabel jest zapełnienie ich danymi. Aby zmniejszyć możliwość popełnienia błędu podczas wprowadzania danych do tabeli, możemy zdefiniować ograniczenia, które pomogą w kontrolowaniu poprawności danych.


Na poziomie projektowania tabel wprowadzamy ograniczenia poprzez określenie typów pól (nie można wprowadzić wartości niezgodnej z zadeklarowanym typem) oraz poprzez definiowanie właściwości pól odpowiedzialnych za wprowadzanie danych. Są to:

 • wartość domyślna,
 • maska wprowadzania,
 • reguła poprawności.

 

Wartość domyślna

 

Jeśli dane w wybranym polu często przyjmują tę samą wartość, należy ją wpisać do właściwości pola Wartość domyślna. Wpisana wartość pojawi się automatycznie w każdym nowym rekordzie.
Wartość domyślna może być stałą lub wyrażeniem. Wartość domyślną można określić dla danych wszystkich typów, poza typami Obiekt OLE i Autonumerowanie. Dla danych typu liczbowego i walutowego standardową wartością domyślną jest zero.

Najprostsze przykłady wyrażeń to funkcje. Jedną z nich jest funkcja Date() , która zwraca bieżącą datę. Po wpisaniu tej funkcji w polu Wartość domyślna
w nowych rekordach automatycznie pojawi się data bieżąca.

Należy pamiętać, że wartości domyślne będą wpisywane tylko w pola nowych rekordów, natomiast w rekordach już istniejących nie nastąpi zmiana danych.

 

Maska wprowadzania


Maska wprowadzania może być definiowana dla pól typu Liczba, Data/Godzina i Tekst. Za pomocą maski wprowadzania można osiągnąć trzy rodzaje efektów:

 • wymuszenie wpisywania znaków określonego typu,
 • automatyczne pojawianie się znaków, jeśli część z nich powtarza się,
 • ograniczenie liczby znaków możliwych do wprowadzenia.

Maski wprowadzania są często używane w polach przeznaczonych do wpisywania kodów pocztowych lub numerów telefonów. Mogą być wykorzystane do wymuszania wstawiania wielkiej litery na początku tekstu lub do wprowadzania w polu tekstowym tylko liter lub cyfr.

 

Symbole masek

 
Przykłady masek wprowadzania

 

Reguły poprawności


Reguły poprawności mogą być definiowane dla pojedynczego pola lub dla całego rekordu. Definiując regułę poprawności, określamy zakres danych, jakie mogą być wprowadzone w danym polu, lub zakres wypełnienia rekordu. Reguły poprawności można definiować samodzielnie lub za pomocą kreatora wyrażeń.


Reguła poprawności dla pola

Reguła poprawności dla pola pozwala sprawdzić wartości wpisywane w polu (sprawdzanie odbywa się przy opuszczaniu pola). Do definiowania reguły używamy wyrażeń. Najprościej zdefiniować regułę poprawności dla pól liczbowych poprzez określenie zakresu dopuszczalnych wartości dla danego pola, na przykład:

 • >=50 and <=1500 dla wartości z zakresu (50, 1500)
 • >=#1997-01-01# And <=#1998-1-1# dla dat z zakresu od 1 stycznia 1997 do 1 stycznia 1998
 • <'Kowalski' dla wszystkich nazwisk sprzed nazwiska Kowalski w porządku alfabetycznym.

Można też wyświetlić własny komunikat o błędzie. Treść komunikatu należy wpisać w wierszu właściwości Tekst reguły sprawdzania poprawności.
Reguła poprawności dla pola jest dziedziczona przez formularz oparty na tabeli.

 

Reguła poprawności rekordu

Reguły poprawności rekordu określają warunki, których spełnienie jest konieczne do zapisania całego rekordu (sprawdzanie odbywa się przy opuszczaniu rekordu). Reguły te mogą odwoływać się do różnych pól tej samej tabeli. Ustawia się je we właściwościach tabeli. W tym celu należy otworzyć tabelę w widoku Widok projektu, a następnie w obszarze Narzędzia tabel, na karcie Projekt, w grupie Pokazywanie/ukrywanie, wybrać ikonę Arkusz właściwości. Tę właściwość wykorzystuje się w celu porównania danych zapisanych w różnych polach, na przykład:

 • [Data Urodzenia] < [Data Zatrudnienia]
 • [Nazwisko]<>"" And [ Imię] <>"" nie pozwoli zostawić tych pól pustych
 • "Warszawa" Or "Kraków" Or "Gdańsk"

 

Zadanie

 1. Dla pola Data złożenia zamówienia w tabeli Zamówienia ustaw wartość domyślną na datę bieżącą.
 2. Dla pola język książki w tabeli Książki ustaw wartość domyślną na polski.
 3. W tabeli Klient ustaw maski wprowadzania tak, aby:
  • dla pól Nazwisko i Imię wymusić wstawianie wielkiej litery na początku tekstu, pozostałe litery powinny być małe
  • dla pola Nr domu zezwolić na wpisywanie liter i cyfr
  • dla pola PESEL zezwolić na wpisywanie cyfr
  • dla pola Telefon stacjonarny zezwolić na wpisywanie cyfr według wzoru (56)6412877
  • dla pola Kod pocztowy zezwolić na wpisywanie znaków według wzoru 87-100
 4. W tabeli Klient przy rejestracji nowego klienta pola Nazwisko i Imię nie mogą pozostać puste.
 5. W bazie można zarejestrować tylko klientów zamieszkałych w Warszawie, Krakowie lub Gdańsku.

 

Reklama