Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 39Wszystkich: 637591

Typy danych

Technikum » SBD » Tworzenie lokalnych baz danych w programie MS Access » Typy danych

 

Każde pole definiowane w tabeli musi mieć określony typ danych i określoną długość lub format informacji. Cechy te ustalane są w chwili projektowania tabeli. Typy danych umożliwiają kontrolę poprawności wprowadzanych danych. W polu nie może pojawić się wartość niezgodna z typem.

 

 

Typy danych


   Typ tekstowy
Ustawiany domyślnie. Jest to kombinacja tekstu i cyfr lub liczb niewymagających obliczeń (na przykład numery telefonów). Rozmiar do 255 znaków.

  Typ Nota
Długi tekst lub kombinacja tekstu i liczb. W przypadku ręcznego wprowadzania danych można wprowadzać i wyświetlać maksymalnie 65 535 znaków.

  Typ Liczba
Dane numeryczne używane w obliczeniach matematycznych. Rozmiar 1, 2, 4, 8 lub 16 bajtów. Ustawienia właściwości Rozmiar dla typu Liczba i ich wartości:

 • Bajt
  Przechowuje liczby z przedziału od 0 do 255. Rozmiar 1 bajt.
 • Liczba całkowita
  Przechowuje liczby z przedziału od -32 768 do 32 767 (bez ułamków). Rozmiar 2 bajty.
 • Liczba całkowita długa
  Ustawienie domyślne. Przechowuje liczby z przedziału od -2 147 483 648 do 2 147 483 647 (bez ułamków). Rozmiar 4 bajty.
 • Pojedyncza precyzja
  Przechowuje liczby z przedziału od -3,402823E38 do -1,401298E-45 w przypadku wartości ujemnych oraz od 1,401298E-45 do 3,402823E38 w przypadku wartości dodatnich. Rozmiar 4 bajty.
 • Podwójna precyzja
  Przechowuje liczby z przedziału od -1,79769313486231E308 do -4,94065645841247E324 w przypadku wartości ujemnych oraz od 4,94065645841247E-324 do 1,79769313486231E308 w przypadku wartości dodatnich. Rozmiar 8 bajtów.
 • Ułamek dziesiętny
  Przechowuje liczby z przedziału od -1028-1 do 1028-1. Rozmiar 12 bajtów.
 • Identyfikator replikacji
  Unikatowy identyfikator globalny (GUID). Losowo generowane identyfikatory GUID są na tyle długie, że istnieje małe prawdopodobieństwo powtórzenia. Mają one szereg, zastosowań, na przykład śledzenie towarów. Rozmiar 16 bajtów.


  Typ Data/Godzina
Wartości daty i godziny dla lat pomiędzy 100 i 9999. Rozmiar 8 bajtów. Niezależnie od sposobu formatowania danych daty i godziny, pola typu Data/Godzina przechowują daty i godziny jako liczby zmiennoprzecinkowe o podwójnej precyzji.

  Typ Waluta
Wartości walutowe i dane numeryczne używane w obliczeniach matematycznych dokonywanych na danych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Wyniki obliczeń mają dokładność do 15 cyfr po lewej stronie separatora dziesiętnego i do 4 cyfr po prawej stronie separatora. Tego typu danych należy używać do przechowywania danych finansowych. Rozmiar 8 bajtów.

  Typ Autonumerowanie
Unikatowa liczba kolejna (zwiększana o 1) lub liczba losowa przypisywana przez program Microsoft Access przy dodawaniu nowego rekordu do tabeli. Pola Autonumerowanie nie można aktualizować. Typ zazwyczaj używany w kluczach podstawowych. Rozmiar 4 bajty.

  Typ Tak/Nie
Dane wartości logicznej TAK i NIE (prawda lub fałsz). W programie Access jest używana wartość -1 dla wszystkich wartości TAK i wartość 0 dla wszystkich wartości NIE.

  Typ Obiekt OLE   
Obiekt (na przykład arkusz kalkulacyjny programu Excel, dokument programu Word, grafika, dźwięk lub inne dane binarne) dołączony do tabeli lub osadzony w tabeli programu Access. Obiekty OLE tworzą obrazy map bitowych oryginalnego dokumentu lub innego obiektu, a następnie wyświetlają tę mapę w polach tabeli i formantach formularza lub raportu w bazie danych. Rozmiar do 2 GB.

  Typ Hiperłącze
Tekst lub kombinacja tekstu i liczb przechowywana jako tekst i używana jako adres hiperłącza. Rozmiar do 1 GB.

  Typ Załącznik
Do rekordów w bazie danych można dołączać obrazy, pliki arkuszy kalkulacyjnych, dokumenty, wykresy i obsługiwane pliki innego typu. Pola załączników zapewniają większą elastyczność niż pola typu Obiekt OLE i efektywniej wykorzystują miejsce na dysku, ponieważ nie tworzą obrazu mapy bitowej oryginalnego pliku.

  Typ Kreator odnośników   
Właściwie nie jest to typ danych, lecz obiekt, który powoduje wywołanie Kreatora odnośników pozwalającego utworzyć pole używające pola kombi do pobrania wartości z innej tabeli, kwerendy lub listy wartości.


Uwaga
Typ Waluta powinien być stosowany w polach wymagających wielu obliczeń na danych o dokładności od jednego do czterech miejsc po przecinku. Pola o typach danych Pojedyncza precyzja i Podwójna precyzja wymagają obliczeń zmiennoprzecinkowych. Dla danych typu Waluta wykonywane są szybsze obliczenia stałoprzecinkowe.
Zmiana typu pala danych po wprowadzeniu danych do tabeli może spowodować długotrwały proces konwersji danych podczas zapisywania tabeli. Jeśli typ danych wpisanych w polu pozostaje w konflikcie ze zmienionym ustawieniem typu, może nastąpić utrata części danych.

Reklama