Reklama
Wizyt
Dzisiaj: 74Wszystkich: 664807

Widoki

Technikum » SBD » SQL » Widoki


Widoki (perspektywy) w języku SQL to wirtualne tabele tworzone na podstawie zapytań. Składają się z kolumn i wierszy pobranych z prawdziwych tabel. Pokazywane w widoku dane są zawsze aktualne, ponieważ widoki są tworzone w momencie wykonania zapytania.

Widoki nie przechowują zapisanych w tabelach danych. W bazie danych jest zapamiętywana tylko definicja widoku i związane z nią metadane. Natomiast widoki są tworzone za każdym razem, gdy do widoku zostanie skierowane zapytanie. Umożliwiają wykonywanie operacji podobnych do tych wykonywanych na tabelach. Zapewniają bezpieczeństwo danych przez ograniczenie dostępu do danych zapisanych w tabelach. Na podstawie istniejących widoków można tworzyć następne.


Tworzenie i usuwanie widoku

W celu zapisania zapytania w postaci widoku należy poprzedzić je poleceniem CREATE VIEW.


Przykład


Do usuwania zdefiniowanego widoku używamy polecenia DROP VIEW.


Przykład


W wyniku wykonania polecenia z bazy danych zostanie usunięty widok Zbior ksiazek.

 

Modyfikowanie widoku


Zdefiniowany wcześniej widok można zmodyfikować. Modyfikując widok, należy jeszcze raz zapisać tworzącą go instrukcję SELECT. Różnica między tworzeniem widoku od nowa a modyfikowaniem istniejącego polega na tym, że widok modyfikowany zachowuje nadane mu wcześniej uprawnienia. Widok modyfikujemy instrukcją ALTER VIEW.


Przykład

Widoki są szczególnie przydatne, gdy w zapytaniach często pobieramy dane z wielu połączonych między sobą tabel. Zamiast każdorazowego definiowania tych połączeń można do pracy z bazą wykorzystać zdefiniowane widoki. Dane poprzez widoki są odczytywane tak samo jak bezpośrednio z tabel.


Przykład 

 

Zaleca się, aby użytkownicy baz danych ze względu na bezpieczeństwo danych nie mieli bezpośredniego dostępu do tabel. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest definiowanie widoków i udostępnianie danych poprzez utworzone widoki.

Reklama